Ciljevi i aktivnosti

Ciljevi Udruženja su:

 • Promovisanje principa održivog razvoja gradova kroz razvoj i implemetaciju lokalnih politika, strateškog planiranja, urbanističkih, arhitektonskih, „pametnih“ rešenja
 • Promovisanje principa “Grad za sve” kroz aktivnu podršku specifičnim potrebama žena, dece, starih, manjinskih i ranjivih grupa građana
 • Promovisanje principa “pametnih gradova” kroz razvoj i integraciju „pametnih“ sistema u gradske i komunalne službe
 • Zaštita životne sredine kroz primenu metoda, rešenja i sistema koja podrazumevaju održivi pristup gradskim resursima i gradskom metabolizmu
 • Promovisanje održivih pristupa urbanoj mobilnosti kroz razvoj i implemetaciju studija, projekata i sistema sa ciljem sagledavanja potreba svih korisnika grada i povećanja pristupačnosti za sve
 • Promovisanje principa održive arhitekture i urbanizma
 • Podrška inovacijama u oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i ravnopravnosti u gradovima
 • Delovanje u cilju uspostavljanja uslova za unapređenje komunikacije među ključnim akterima grada: državne administracije, lokalne samouprave, urbanista, biznis sektora, investitora i građevinske industrije, formalnih i neformalnih udruženja građanja, stručne javnosti i širokog javnog mnenja
 • Saradnja i umrežavanje sa drugim nevladinim organizacijama koje deluju u istoj ili srodnim oblastima
 • Stvaranje pozitivne klime za pristup alternativnim izvorima finansiranja
 • Lobiranje za primenu pozitivnih praksi edukacije i finansiranja u oblasti održivog razvoja gradova
 • Promovisanje uloge i značaja arhitekata i urbanista u procesu donošenja i implementacije strategija, planova i projekata koji omogućavaju održivi razvoj gradova

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Razvija i realizuje projekte i studije u oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima
 • Pruža podršku projektima i studijama koji, kroz primenu novih metoda, pristupa i tehnologija, doprinose održivom razvoju gradova
 • Pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u donošenju lokalnih politika, strateških dokumenata i planske dokumentacije sa ciljem održivog razvoja
 • Pruža podršku u pisanju projekata, pronalaženju finansiranja i implementaciji projekata koji za cilj imaju održivi razvoj gradova
 • Razvija, realizuje i pruža podršku projektima koji za cilj imaju promociju, povećanje vidljivosti potreba svih grupa građana, a posebno žena, dece, starih, manjinskih i ranjivih grupa građana
 • Pruža podrška donošenju zakona i podzakonskih akata iz oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima i srodnih oblasti
 • Razvija, organizuje i sprovodi edukativne programe i radionice iz oblasti održivog razvoja za sve aktere grada: državnu administraciju, lokalnu samoupravu, urbaniste, biznis sektor, investitore i građevinsku industriju, civilni sektor, sve zainteresovane građane
 • Organizuje samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, naučne i stručne skupove s međunarodnim učešćem u oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima
 • Organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, savetovanja, seminare, konferencije, takmičenja i druge oblike edukacije u oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima
 • Objavljuje knjige, priručnike, zbornike tekstova, liflete, postere i druge publikacije o pitanja koja se odnose na oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima, u skladu sa zakonom, samo ili u saradnji sa drugim izdavačima
 • Sudeluje u naučnim projektima u oblasti održivog razvoja gradova, pametnih gradova, urbane mobilnosti, pristupačnosti i inkluzije u gradovima
 • Organizuje studijska putovanja i istraživanja u zemlji i inostranstvu
 • Predlaže istaknute članove udruženja za javna priznanja, nagrade i odlikovanja
 • Ustanovljuje i dodeljuje nagrade i posebna priznanja za dostignuća svojih članova i najboljih publikacija, kao i nagrade za životno delo zaslužnim članovima udruženja
 • Bira počasne članove udruženja
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave održivoim razvojem gradova, pametnim gradovima, urbanom mobilnošću, pristupačnošću i inkluzijom u gradovima ili rade na promociji ovih oblasti
 • Organizuje video projekcije, izložbe, panel diskusije i medijske kampanje
 • Informiše članove i javnost o aktivnostima i politikama rada “PAMETNOG GRADA ” putem Interneta i drugih medija